Psykoterapi och konsultation

Psykoterapi är ett sätt att ta reda vad du behöver utveckla hos dig själv, vilket eller vilka problem du har och hur du fungerar som person. I psykoterapin vänds uppmärksamheten mot den inre verkligheten, mot tankar, fantasier, bilder, känslor och kroppsförnimmelser. Vår inre värld påverkar våra val och handlingar, hur vi handskas med relationer och hur vi uppfattar omvärlden. Ibland kan det vara svårt att förstå varför vi faller in i och upprepar negativa mönster, trots att vi försöker se rationellt på våra handlingar, tankar och känslor. När man faller in i negativa mönster eller när man känner att man inte kan leva och forma sitt liv på det sätt man skulle önska, kan man behöva professionell hjälp.

Förståelsen kring varför man mår dåligt är en viktig del i det psykoterapeutiska arbetet liksom att undersöka vilka redskap man behöver för att få till stånd en varaktig förändring. Genom samtalet försöker vi tillsammans formulera, förstå och arbeta med ditt problem.

Psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor, klienten och psykoterapeuten. I samarbete med varandra försöker de förstå klientens problem.

Om du har några frågor eller är intresserad av terapi eller rådgivning kan du maila mig direkt via hemsidan genom att använda det här formuläret.

Psykoterapi

Om du är motiverad till en större satsning på dig själv och din personliga utveckling kan du gå i en längre psykoterapi, som kan pågå mellan ett och två år, i vissa fall längre. Då får du möjlighet att i ett nära samarbete försöka förstå de inre och yttre sammanhangen i ditt liv. Det kan handla om att förstå hur symtom som t ex oro eller nedstämdhet hänger samman med händelser tidigare i livet eller din livssituation som den ser ut just nu. Genom en längre tids psykoterapi kan du finna nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter och upptäcka hur du själv påverkar ditt liv.

Innan en längre tids psykoterapi påbörjas träffas vi tre gånger för att tillsammans göra en bedömning av möjligheten att arbeta tillsammans. Först därefter bestämmer du dig för om du vill fortsätta.

Korttidsterapi

Vill du bryta ett negativt mönster och har ett mer avgränsat problem kan det räcka att gå i en korttidsterapi, då vi träffas tolv gånger. Innan en korttidsterapi påbörjas träffas vi en gång för att göra en bedömning av möjligheten att arbeta tillsammans, samt därefter formulera ett mål för terapin.

Parsamtal/familjerådgivning

Om du och din partner har hamnat i negativa cirklar, kan parsamtal vara aktuellt. Syftet med dessa samtal är att tydliggöra de roller parterna har gentemot varandra och kartlägga obalanser i relationen, för att hitta mer välfungerande sätt att relatera till varandra. Tillsammans arbetar vi även med konflikthantering och kommunikation. Kognitiva och pedagogiska inslag används vid behov.

arsamtalen är mer rådgivande i sin karaktär och man bestämmer inledningsvis om man vill träffas vid fem, tolv eller fler tillfällen. Möjlighet finns även att använda sig av ytterligare en (manlig eller kvinnlig) terapeut, för att än bättre kunna uppfånga de pågående processerna inom parrelationen. Innan parsamtalen påbörjas träffas vi en gång för att göra en bedömning av möjligheten att arbeta tillsammans, samt därefter formulera ett mål för samtalen.

Skrivterapi

Ibland kan det vara svårt att hitta orden eller våga berätta när man sitter i själva terapirummet. Kanske är det lättare att skriva ner hur man känner och tänker. Vad man har varit med om. Om det är så för dig så kan skrivterapi kanske vara ett alternativ.

Skrivterapin är upplagd som en korttidsterapi på tolv tillfällen med ett mer konkret avgränsat problemområde. Inför varje tillfälle får du en kort skrivuppgift, t ex att beskriva din livssituation, skriva ned ett lyckligt minne eller beskriva en händelse relaterad till problemområdet. Samtalen utgår sedan dels från det skrivna materialet och dels utifrån här-och-nu-situationen. Innan en skrivterapi påbörjas träffas vi en gång för att göra en bedömning av möjligheten att arbeta tillsammans, samt därefter formulera ett mål för terapin.

psykologiförbundet